Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: https://biblioteka.epelplin.pl/

Dane teleadresowe jednostki:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

Data publikacji strony internetowej : 01.01.2009 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.03.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań administratora:
 2. Cel linku nie zostanie odpowiednio określony,
 3. Załączniki mogą nie posiadać informacji na temat wielkości pliku,
 4. Niektóre grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.
 5. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których zamieszczone dokumenty lub linki będą nieaktualne z uwagi na fakt:
 6. Pochodzenia z różnych niezależnych od administratora źródeł,
 7. Opublikowania w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 8. Posiadają strukturę uniemożliwiającą możliwość ingerencji, np. skany,
 9. Opublikowania ich przed wejściem w życie Ustawy o Dostępności Cyfrowej.
 10. Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w stronie.
 11. Mogą zdarzyć się sytuacje kiedy kontrast pomiędzy tłem a zamieszczoną treścią będzie niski.
 12. Mogą zdarzyć się sytuacje kiedy załączony obraz nie posiada tekstu alternatywnego.
 13. Mogą zdarzyć się sytuacje kiedy zamieszczony link będzie pusty.
 14. Mogą zdarzyć się sytuacje kiedy zamieszczony tekst będzie miał małą czcionkę.
 15. Strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Ułatwienia na stronie podmiotowej
Strony internetowe w ramach serwisu https://biblioteka.epelplin.pl/ posiadają dla użytkowników takie ułatwienia jak:

 • Powiększenie lub pomniejszenie tekstu,
 • Zmiana kontrastu wyświetlania strony,
 • Oznaczenie innym kolorem oraz podkreślenie zamieszczonych linków,
 • nawigacja za pomocą klawiatury za pomocą standardowych skrótów przeglądarek internetowych (np. TAB, SHIFT + TAB),
 • czytelną czcionkę,
 • wyszukiwarkę treści.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku:

Przy wejściach od budynku znajdują się schody oraz podjazd. W siedzibie głównej znajduje się również winda. Drzwi główne otwierane są ręcznie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Korytarze są ogólnie dostępne, nie zawierają barier ani przeszkód komunikacyjnych. Korytarze umożliwiają poruszanie się na wózku. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na poziomie biblioteki. Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze. Istnieje także możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego pomieszczenia.

Opis dostosowań, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

Budynek posiada podjazd oraz zjazd dla wózków inwalidzkich oraz windę w głównej lokalizacji. Budynek nie posiada platform , informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Przy budynku zapewnia się miejsca parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Miejsca takie są zlokalizowane na placu przed wejściem głównym.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń poza pomieszczeniami technicznymi można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Pomoc w pokonaniu większych barier w budynku:

W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do wymaganego pomieszczenia lub pracownika, zapewnia się możliwość wyjścia pracownika do interesanta w dogodny dla niego sposób. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się ewakuację lub ich uratowanie poprzez względną bliskość wyjścia ewakuacyjnego oraz pomoc pracowników.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 23.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przed podmiot zewnętrzny – Biuro Obsługi Firm Pio-Mar s.c. Piotr Bucior & Marek Mróz, ul. Broniewskiego 35, 83-110 Tczew, https://www.biuropiomar.pl/

Skorzystano także z narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), który wykazał zgodność na poziomie 83.40 % wynik testu: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=82038b61-4b0d-42a2-8022-114595acb090

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dorota Sakowska
e-mail: biblioteka@epelplin.pl
Telefon: 609 – 929 – 809

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – TUTAJ.

Skip to content